NEWS

На 12 Ноември 2016 в МУ София ще се проведе СИМПОЗИУМ ПО ТОКСИКОЛОГИЯ И ГОДИШНА СРЕЩА НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ТОКСИКОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАТОР: Българско дружество по токсикология
Тема: „Проблеми на токсикологията“
Секции: Мониторинг, диагностика и прогноза на интоксикациите.
          Професионална токсикология.
          Фармакотоксикология.
          Военна токсикология.
          Токсикохимичен анализ.
          Ветеринарна токсикология.
          Вариа.
Такса правоучастие на български участници - 20 лева. За студенти – безплатно.
Такса правоучастие на чуждестранни участници - 30 евро

Заявки за участие и резюмета на докладите и постерите, трябва да бъдат представени до 30 октомври 2016 год. на български и английски език.

Адрес за изпращане на заявките и резюметата :

Denitsa Aluani - denitsa.aluani@gmail.com .

Laboratory "Drug metabolism and drug toxicity"
Department of "Pharmacology, Pharmacotherapy and Toxicology"
Faculty of Pharmacy - the Sofia

От 28.01.2013 год. официално са утвърдени като " EUROPEAN REGISTERED TOXICOLOGIST" (ERT)
колегите :
- Prof. Christophor Dishovsky, M.D., Ph.D., D.Sc.
- Prof. Kamen Kanev, M.D., Ph.D., D.Sc.
- Prof. Mitka Mitcheva, M.D., Ph.D.
- Assoc. Prof. Margarita Gesheva, M.D., Ph.D.
- Assoc. Prof. Aneta Hubenova, M.D., Ph.D.
- Assoc. Prof. Zhivka Halkova, M.D., Ph.D.

От 21.03.2013 год. официално са утвърдени като " EUROPEAN REGISTERED TOXICOLOGIST" (ERT)
колегите :
- Assoc. Prof. Karolina Lyubomirova, PhD
- Vessela Vitcheva, PhD
- Assoc. Prof. Virginia Tzankova, PhD
Съгласно регламента те могат да използват званието " ERT".

От От 18.03.2016 год. официално са утвърдени като " EUROPEAN REGISTERED TOXICOLOGIST" (ERT) колегите :
Prof. Dr. Yanko Iliev, PhD
Assoc. Prof. Magdalena Kondeva-Burdina, PhD
Assoc. Prof. Dr. Julia Radenkova-Saeva, PhD
Assoc. Prof. Tzveta Georgieva, PhD
Съгласно регламента те могат да използват званието " ERT".